Preken en verkondigen – de weg van het Woord                  

Preek LJL 1                                                                     0F216814 2989 4020 A544 DE3A6F1DAF22

Beelduitzending Emmauskerk  

Zonder prediking en verkondiging kan er geen kerk zijn. Daarom besteed ik er (nog steeds) veel aandacht aan. Het is het ambachtswerk van de predikant. Het is voor mij altijd verrassend hoe actueel de oude teksten zijn. We worden daarin aan- en tegengesproken. Bijzonder is ook dat Bijbelse teksten in elke tijd een actuele lading krijgen. Het oude klinkt als nieuw en wat doods is komt weer tot leven…!

Onderstaande preken zijn een selectie van de preken 
die ik heb gehouden. Maar eigenlijk moet je een preek horen en zien in het kader van de liturgie. Ik leverde ook een aantal preken voor de bundel Menigerlei Genade. Dit tijdschrift bestond in 2013 100 jaar. Het werd opgeheven omdat het werd ingehaald door de digitale wereld. Bovenstaand jubileumboek verscheen in 2014 (Kok Kampen, 243p.)  Daarin wordt ook een paaspreek van mij besproken en vergeleken met eerder gedateerde preken.

Aan preken zijn geen auteursrechten verbonden. Maar wie ze ‘gebruikt’ vraag ik toch even contact met me op te nemen.

Nieuw!  

Afscheidspreek met als thema: Er loopt altijd Iemand met ons op! Het is de laatste preek die ik hield als gemeentepredikant. En dat na 37 jaar in drie gemeentes te hebben gestaan.  De lezing was uit Lukas 24:13-35 waar de Opgestane Heer zich presenteert als Pastor, Leraar en Gastheer. Mijn ontdekking was dat de vijf G’s (bekend uit de cognitieve gedragstherapie) een rol spelen in het gesprek met de Emmausgangers: Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel, Gedrag en Gevolg. De ontmoeting met Jezus Christus, de Levende geeft bij een Gebeurtenis (de kruisiging) een andere Gedachte (opstanding) en dat resulteert in een ander Gevoel (brandend hart) , met een ander Gedrag (terug naar Jeruzalem) dat een ander Gevolg heeft (hoopvol leven). Zo hebben we vanuit het evangelie goud in handen! De dienst werd gehouden op zondag 2 juli 2023 en de cantorij verleende medewerking. Klik op: Afscheidspreek

 

wedloop 1

Preek over ‘Een wedstrijd met veel support’. In Hebreeen 12 worden de gelovigen voorgesteld als atleten die deelnemen aan een wedloop in een stadion. Het beeld wordt duidelijker als we weten hoe dat in die tijd toeging. Nu is het geloof als een wedloop vandaag een beetje uit de gratie geraakt. Waarschijnlijk omdat mensen het hele leven als een marathon beschouwen. Maar geloof zonder beweging is geen geloof. Het verrassende zit em ook in het feit dat je tijdens de wedloop het beeld van Jezus in je op moet nemen. Hij is de kampioen en gangmaker. De preek werd gehouden op zondag 18 september 2022. Er werden ook nieuwe ambtsdragers bevestigd. Klik op Hebreeen 12 voor de preek.

icoon Elia 2Preek over de hemelvaart van Elia. Een wonderlijk en hoogst actueel verhaal. Voordat Elia afscheid neemt gaat hij met zijn leerling en opvolger Elisa de weg terug van de intocht in het beloofde land. Om te gedenken! Het blijkt dat Jezus ook zoiets doet voordat Hij afscheid neemt van deze aarde. Hij gaat Jeruzalem uit en de weg terug van de intocht die begon in Betanië. Want het moet ingeprent worden wat van belang is. De opvolger(s), geheugen en geweten van hun tijd, moet(en) weten wat niet moet worden vergeten. De Heilige Geest zal daarbij gegeven worden. Dat betekent: open staan voor wat uit de hemel komt. En dat is niet te organiseren, niet te vangen en niet in spreadsheets zichtbaar. Klik op 2 Koningen 2:1-18. De preek klonk op Hemelvaartsdag 26 mei 2022 in een gemeenschappelijke dienst met de Exoduskerk te Sommelsdijk. Het thema was: ‘wordt vervolgd!’

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Preek over de arrestatie van Jezus. Een wat wreed-komisch tafereel van een cohort getrainde militairen dat op een weerloos mens wordt afgestuurd alsof het om een invasie gaat. Maar de hele cohort valt op de grond als de woorden ‘Ik ben’ klinken. Dat is de weergaloze Godsnaam. Die heeft niets te verbergen en is transparant tot in het hart. Jezus’ hart vraagt om een corridor voor de zijnen, zijn leerlingen. Hen wordt een vluchtroute aangeboden. Het is als een wonderlijke ruil. Hij offert zich op zodat zij vrij kunnen zijn. Deze preek klonk tegen de achtergrond van de waanzinnige oorlog in Oekraine. We vierden ook het avondmaal. Daarbij deinsden we niet achteruit als de cohort, maar stonden op en werden bewapend met de tekenen van vrede: brood en wijn. De preek werd gehouden op zondag 13 maart 2022 in de morgendienst. Lees die preek en klik op Johannes 18:1-11

bakker en schenker

Preek over de schenker en de bakker. Ze kregen beiden in de gevangenis een droom die door Jozef wordt verklaard. De een zal verhoogd worden en weer een hoge plaats krijgen in dienst van de Farao. De ander zal een hoge plaats krijgen aan een paal! Wat zal dat te betekenen hebben? Daar is veel over ‘bedacht’. Maar waarschijnlijk legt Jozef de willekeur bloot die in Egypte heerst. De schenker, die vrij komt voelt zich heel content in zo’n wereld. Want hoewel Jozef een appèl doet hem te blijven gedenken als hij weer vrij komt, vergeet hij Jozef gewoon! De God van Israel echter, roept mensen op elkaar te gedenken zoals Jezus inging op de roep van de man naast hem aan het kruis: denk aan mij! De preek is gehouden op zondag 23 januari in de morgendienst met als thema: een wereld vol willekeur?! Klik op Genesis 40 voor de preek.

Maria genade 2

Preek met als thema ‘Ruimte voor Maria’. Maria is de hemel in geprezen, terwijl anderen haar door het slijk haalden. Maar wie is Maria eigenlijk?  Oorspronkelijk luidde haar Hebreeuwse naam Mirjam. Wat weten we over haar uit het Nieuwe Testament en wie is zij tegen de achtergrond van het Oude Testament? Protestanten zouden met het kind ook niet het badwater weg moeten gooien. Maria blijkt alle hoogte- en dieptepunten van haar zoon te hebben meegemaakt. Zou zij ons bij uitstek laten zien wat geloven is? Dr. Arnold Huijgen schreef in de coronatijd een boek over haar en zou het Magnificat weer dagelijks willen zingen en zelfs een dag voor haar willen inroosteren: de aankonding van de geboorte op 25 maart. Of Mariabeelden een plek moeten krijgen in protestantse kerken laat ik nog even in het midden. Maar laten we geloofsruimte voor haar maken. De preek is gehouden op zondag 26 december 2021, tweede kerstdag, in de morgendienst. Klik op Maria om deze te lezen.

RuthBoazPreek over Ruth hoodstuk 3 met als thema: ‘Meer dan een date op de dorsvloer’. Het boekje Ruth werd bij ons gelezen in de Adventstijd. Zo komt de Messiaanse verwachting die in deze novelle verscholen ligt prachtig tot zijn recht. De asielzoekster Ruth uit Moab in nachtelijk samenzijn in Betlehem met de Israelitische grondbezitter Boaz is een prachtige verwijzing naar de kerstboodschap die eeuwen later klonk in de velden van Efrata. Het boekje Ruth gaat in bijna elke zin stralen van Messiaans licht. Dat zelfs erotiek een plek heeft in de Bijbel en dat die -zoals Miskotte schreef- een vorm van naastenliefde is, kan niet beter uitgelegd worden dan met dit verhaal. Deze preek werd gehouden op zondag 12 december in de Emmauskerk. Het was de derde zondag van Advent: zondag verblijd u! Lees de preek en klik op Ruth 3

Zacharia 4

Preek over een van de acht visioenen van de profeet Zacharia. Hij schouwde een 7- armige kandelaar voorzien van olie afkomstig van 2 olijfbomen via toevoerkanalen. Het was codetaal voor zijn tijd. De stad Jeruzalem moest met nieuw leiderschap worden opgebouwd. Het adagium was: niet door eigen kracht en met geweld, maar door mijn Geest, spreekt de Heer (Zacha 4:6). De crisis van toen is tekenend voor onze tijd. Ik werd daarbij geinspireerd door het nieuwe boek van Dr. Jan Rotmans “Omarm de chaos”.  De hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid betoogt daarin dat we in een tijd van ongekende crises (meervoud!) leven die gepaard gaat met onvrede, demonstraties, opstanden en revoluties. Maar dat zijn tekenen dat er een nieuw tijdperk zit aan te komen. Waar Rotmans oproept de chaos te ‘omarmen’, vraagt de profeet Zacharia vertrouwen te hebben in de Heer. En tegelijk is het appèl om je steentje bij te dragen in het veranderende tijdperk. Het zijn daarbij de kleine dingen die het doen! Lees de preek Zacharia 4. Gehouden op zondag 7 november 2021 in de Emmauskerk. 

Hagar Ismael 2

Preek over Hagar en Ismael. Hagar, de slavin van Abram vluchtte tot tweemaal toe naar de woestijn. Eerst als zwangere vrouw en later met haar zoon Ismael. De laatste werd verwekt op verzoek van Sarai door Abram. Sarai wilde alsnog nageslacht krijgen via Hagar. Niet ongewoon in die tijd, maar wel ongewoon in de zin dat ze er niet op vertrouwde dat God ook bij haar beloofd nageslacht zou verwekken. De jaloezie naar de zwangere Hagar sloeg toch toe en later de boosheid naar haar zoon waardoor ze tot tweemaal toe moest vluchten. Wat betekent dit verhaal vandaag voor ons ronddolende mensen? En wat zegt het tot de nakomelingen van Hagar en Ismael? Zijn zij zonder beloften? Integendeel, vertelt de Bijbel. God blijft trouw. In de woestijn van het leven is er de Levende die je blijft zien. Hij ziet ook om naar Hagar, Ismael en hun nageslacht: de Arabieren waarvan velen nu Moslim zijn. Lees de preek die ook geschreven is naar aanleiding van het schilderij van kunstenares Elly Mes, dat in ons kerkgebouw hangt. Zie daarvoor de afbeelding. Klik voor de preek op Genesis 16 en 21 Gehouden op zondag 29 augustus 2021 in de Emmauskerk

open deuren

Preek over de bevrijding van Petrus uit de gevangenis. In de vroege kerk werd Jakobus gedood met het zwaard en Petrus bevrijd uit de gevangenis. Waarom de een wel en de ander niet? is op zich al een vraag voor moderne mensen. En de wonderlijke exodus uit de gevangenis gaat het bevattingsvermogen voor veel mensen te boven. Om de boodschap van dit verhaal te begrijpen moeten we het lezen als een Paasverhaal. Als een Joods Paasverhaal over de uittocht uit Egypte en een christelijk Paasverhaal over de opstanding van Christus. De woordkeuze maakt al heel veel duidelijk. Klik op Handelingen 12:1-17 en lees de preek die als thema ‘open deuren’ had. We moeten ook vandaag onze wereld niet dichttimmeren met beleidsplannen, statistieken en tabellen. Deze preek is gehouden op 6 juni 2021 in de Pelgrimskerk de Haamstede

Lazarus van Gogh

Preek over de opwekking van Lazarus. Een opmerkelijk verhaal uit het Johannes-evanglie. Het wordt uitvoerig verteld. Maar wat moeten we met een lang verhaal over een dodenopwekking? Wat zegt ons dat vandaag? Het thema is: Ik ben de Opstanding en het Leven. Blijkbaar is de grens tussen dood en leven niet aan het einde van de tijd, maar hier en nu. Zou het verhaal gaan over sterven en opstaan met Chistus? Beeldt het de betekenis van de doop uit? Wat lazen de eerste lezers als boodschap in dit verhaal en wat vertelt het ons nu? De preek werd gehouden op Palmzondag, de zesde zondag van de 40 dagentijd. Het was 28 maart 2021. We waren in een lege kerk en het ging over een leeg graf. Lees de preek en klik op Johannes 11:1-42

Transfiguratie 1

Preek over de verheerlijking op de berg met als thema ‘Zien, soms even’ (Huub Oosterhuis). Het verhaal van de transfiguratie komt in de drie synoptische evangeliën voor. Steeds met iets andere accenten. Dat betekent dat het een heel belangrijk moment is geweest. Reden voor de Oosterse kerk om er op een extra feestdag (6 augustus) bij stil te staan. Wat zegt dit verhaal van ‘de topconferentie van de grote drie’ waar de intimi van Jezus ook aanwezig waren? Deze preek kwam ik weer tegen en staat op het rooster voor 28 februari 2021, de 2e zondag van de 40 dagentijd. Collega’s kunnen misschien een kostbaar kleinood vinden voor de verkondiging over Jezus’ gedaanteverandering. Klik op Markus 9:2-13

 

Wadi Rum Sunset 940x270

Preek met als thema ‘engel of beest’, een preek voor de eerste zondag van de 40 dagentijd. Over Jezus in de woestijn bij de wilde dieren. Wat betekent dat? Markus is zeer kort over Jezus’ verblijf in de woestijn. Matteus en Lukas zijn veel uitvoeriger. Deze preek uit 2009 was verloren geraakt van mijn site. En aangezien de lezing op zondag 21 februari 2021 op leesroosters staat kunnen sommigen er nog wat graantjes van meepikken… Voel je vrij. Klik op Markus 1:12-15

Markus 2 4

Preek gehouden op zondag 31 januari in de morgendienst. Een verlamde wordt door zijn vrienden bij Jezus gebracht. En Jezus, ziende ‘hun’ geloof, gaat tot handelen over. Een troost voor al die mensen die zich -in wat voor crisis dan ook- zich gedragen mogen weten door het geloof van anderen. Het gaat over plaatsvervangend geloven. Die vrienden lijken de boel af te breken maar bouwen juist op. Degenen die de boel afbreken zijn de geestelijke leiders die niet snappen dat Jezus hier gaat staan op de plaats van God en laat zien wie Hij is. De preek kreeg het thema mee ‘van je vrienden moet je het hebben … en van de Heer’. Klik op Markus 2:1-12

CapernumPreek gehouden op zondag 17 januari 2021 in de morgendienst. Wat moeten we met genezingsverhalen in onze moderne samenleving? Toch: ze blijken hoogst actueel te zijn in een wereld waarin we alles keurig in vakjes hebben ingedeeld: lichamelijk, psychisch en geestelijk. Deze verhalen brengen de ‘hele’ mens weer in zicht. En ze zijn ook hoogst actueel in onze wereld van de coronacrisis. De schoonmoeder van Petrus blijkt na haar genezing in haar huis te Kafarnaum namelijk niet meer iemand die leeft in het ‘oude normaal’. Het gaat er helemaal ‘nieuw’ aan toe! Lees de preek en klik op Markus 1:29-39

Jerusalem Menora 38 Rachel und Rut 2010 gje

Preek gehouden op zondag 27 december 2020 in de morgendienst. Het was de zondag na kerst, ook wel de zondag van de ‘onnozele kinderen’ (=onschuldige kinderen) genoemd.  We lazen het afschuwelijke verhaal van de kindermoord in Bethlehem waar de evangelist de stem van Rachel, de aartsmoeder, hoorde, die weigerde getroost te worden. Het ging ook over wat verdriet is en wat troost. We eindigden met de afbeelding die te zien is op de Menora bij de Knesseth in Jeruzalem waar Rachel en Ruth ons een wonderbaarlijk troostend uitzicht geven. Klik voor de preek op Matteus 2:13-23

 

 

zaaier psalm 126

Preek gehouden op Dankdag 2020. We lazen Psalm 126. Een van de liederen van de opgang, oftewel een bedevaartspsalm. Een bijzondere Psalm waar beelden worden gebruikt die alleen goed verstaanbaar worden tegen de achtergrond van het land Israel. In de tijd van corona spreekt het beeld van met tranen zaaien en met gejuich maaien extra aan. Het is een korte preek met compacte gedachten. Lees Psalm 126

 

Pinksteren 2020

Preek gehouden met Pinksteren op zondag 31 mei 2020. We lazen Genesis 11 (de toren van Babel en de verstrooiing) en Handelingen 2 (de Heilige Geest en de verspreiding). Het thema was ‘Een heilzaam Super Spread Event’. Heeft Pinksteren iets te zeggen over de wereld en de kerk in en na de coronacrisis? De kerken zijn leeg maar de huizen zitten vol! Zitten we weer in de beginfase van de kerk? Zou het woord van Tomas Halik waar zijn, dat de coronacrisis een wake-up call voor de kerk is? Zo ja, wat betekent dat dan? Lees de preek en klik op Superspreadevent

 

 

John 21

Preek gehouden op zondag 26 april 2020 op de derde zondag van Pasen. We hadden een online dienst in een lege kerk. We lazen het verhaal uit Johannes 21:1-14 met als thema ‘gooi het over een andere boeg’. Het Johannes evangelie zit vol met dubbele bodems. Bijna elk woord en elke zin vertelt weer een verhaal. Wat betekent het advies van Jezus om de netten aan stuurboord uit te werpen? En wat betekent een visvangst van 153 vissen? We vroegen ons ook af of dit verhaal ons kan helpen om nieuwe stappen te doen in, uit en na de coronacrisis. Lees Johannes 21

Wadi Rum Sunset 940x270

Preek gehouden op zondag 8 maart 2020 in de Lukaskapel van zorgcentrum Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk. We vierden daar avondmaal met bewoners en leden van onze gemeente. In totaal 40 aanwezigen. Het coronavirus waarde rond, maar we wisten niet dat het ons zo zou gaan treffen. Dit terwijl we met de kennis van toen maatregelen hadden genomen. We lazen Psalm 25 en Hebreeen 8:6 met als thema ‘Gods weg in onze weg’. Niemand wist hoe daarna zijn of haar weg zou verlopen … We geloven wel dat al onze wegen in Gods eeuwige weg zijn opgenomen. De orde van dienst is bijgevoegd. Lees Psalm 25

Dia26

Preek met als thema ‘Het nieuwe vaccin’. De Paasboodschap in de wereld van het coronavirus op zondag 12 april 2020. De dienst werd opgenomen in een lege kerk, symbolisch voor het lege graf. Wat betekent Pasen in een tijd dat we allemaal in isolatie zitten vanwege een virus dat al zoveel slachtoffers heeft gemaakt? Ook in onze gemeente kwam dat heftig aan. We zoeken naar hoopvolle woorden in Matteus 28:1-10.
Lees ‘Het nieuwe vaccin‘ 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Preek met als thema ’tranen over Jeruzalem en over de wereld’. Dit was een dienst voor Palmzondag 5 april 2020, opgenomen in een lege kerk vanwege het coronavirus. Toen Jezus bij de intocht zijn blik op de stad Jeruzalem wierp, barstte Hij in huilen uit vanwege het lot van de stad. Hij zag onze ‘coronawereld’ voor zich. En die wereld is symptomatisch voor alles wat mis is in ons koortsachtige bestaan. De vraag is: waaraan is de Messias te herkennen? Aan zijn tranen! En zo worden we blijvend herinnerd aan Gods ontferming. Daarover bericht de evangelist Lukas in hst. 19:29-44. De kapel van de tranen op de Olijfberg is daarvan nog een treffend teken. Lees daartoe de preek Lukas 19

Cappadocie01 Preek met als thema ‘de glorie en de kwetsbaarheid van de mens’. Dit was een dienst in een lege kerk op 20 maart vanwege het coronavirus. In een paar weken tijd is de hele wereld stil gezet. Na een tijd van glorie en bijna een god-zijn worden we allemaal weer gewezen op onze kleinheid en kwetsbaarheid. Dat zit allemaal in Psalm 8. Zeker als je die leest in samenhang met Hebreeen 2:6-9. Want daar zien we de ware mens: Jezus Christus, de meest kwetsbare mens met allergoddelijkste allures. Lees Psalm 8

1F01FF01 22F4 463C 97BA 72701F97E6DA

Preek met als thema: ‘Leef uit vertrouwen’ n.a.v. Exodus 16, waar het volk Israel in de woestijn terug verlangde naar de maakbare samenleving van de vleespotten in Egypte. Maar in de woestijn werd het volk terug geworpen op haar kwetsbaarheid en weer geoefend in vertrouwen. Het moest leren om te leven van het manna uit Gods Hand. In een tijd waar het coronavirus onze hele maakbare samenleving onderuit haalt wordt ons weer geleerd te leven uit vertouwen. In het Hebreeuws is er de uitroep ‘qarana!’. Dat lijkt bijna op ‘corona’. Qarana betekent ‘Roep toch!’ Strek je uit naar God en ga in gebed tot Hem! Lees Exodus 16. De preek werd gehouden op biddag 11 maart 2020

                                                   

Malta17

Preek met als thema: “Buitengewone Vriendelijkheid” n.a.v. Paulus’ zeereis en verblijf op Malta in Handelingen 27 en 28. We kunnen daar uit leren wat de roeping van de kerk voor vandaag is. Die roeping zegt veel over gastvrijheid, maar in verbinding met de slogans van Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, zien we nog meer perspectief. Het gaat om ‘dwarsdenken, friskijken en kantelkansen benutten’ voor een kerk die niet alleen maar leeft in een tijdperk vol veranderingen, maar beleeft dat een heel tijdperk verandert. Gehouden in de oecumenische gebedsdienst voor de eenheid op zondag 26 januari 2020. We waren als Protestanten samen met de RK kerk en de Remonstranten. Zie: Buitengewoon 

Izaak
Preek met als thema ‘Hier ben ik’. Over de roeping van de jonge Samuel in Silo. Daar laat God zich verrassend horen. Samuel gaat op die roep in en verstaat die als persoonlijke roep van Godswege: spreek Heer uw dienaar luistert! De manier waarop is voor mensen van nu herkenbaar, want Samuel had ook moeite on te onderscheiden tussen wat van God is en wat uit een mens is We lazen 1 Samuel 3:1-21. De preek is gehouden op zondag 15 september 2019. Er werden 7 nieuwe ambtsdragers bevestigd.
 
 
 

gezin 3

Preek met als thema: over mannen en vrouwen, ouders en kinderen… en God.  Hoe lees je de z.g. huisregels in het Nieuwe Testament? Neem je die letterlijk over, zet je die bij het oud vuil, of is er nog een andere weg? We proberen te achterhalen in welke wereld de apostel zijn woorden schreef om te ontdekken hoe revolutionair hij toen was. We trachten dan lijnen door te trekken naar vandaag in de wereld van emancipatie en genderdiversiteit. Lees Kolossenzen 3:12-21. De preek is gehouden op zondag 1 september 2019 in de morgendienst 

Hemelvaart familie

Preek met als thema ‘over een familie die Jezus moest loslaten’. De familie van Jezus die hun zoon en broer voor gek verklaarde, maar Hem later ging belijden als Heer, staat in deze preek centraal. Hoe kwamen die familieleden daartoe? En wat betekent dat voor ons vandaag? Deze preek is gehouden op Hemelvaartsdag 30 mei 2019 in de Exoduskerk in een gezamenlijke dienst. Klik op Handelingen 1:1-14

Zachariahlizabeth

Preek met als thema: ‘God wijst een weg’. Over Zacharias en Elisabeth die met hun ouderdom en kinderloosheid beeld zijn van hun tijd en ook van de onze. Zij vertegenwoordigen Israel en de Kerk. Maar we horen ook over de hoop die God daaarin geeft. Klik op Lukas 1:5-25. De preek is gehouden op 2 december 2018 in de morgendienst op de eerste zondag van Advent.

 

geloven

Preek met als thema ‘de binnen- en de buitenkant van geloven’. De eerste 14 verzen van hoofdstuk 1 van de Kolossenzenbrief. Klik op Kolossenzen 1:1-14. Daar gaat het erom dat ons leven een Christus-karakter vertoont. Deze preek is gehouden op zondag 8 juli in de morgendienst. Het was een dienst van Schrift en Tafel

Jona4Preek met als thema ‘mens erger je niet’. Het slothoofdstuk van het boekje Jona waar de genade van God een groot struikelblok blijkt. Klik op Jona 4:1-11. Nog steeds is het zo dat wij mensen moeite hebben met het begrip genade. Deze preek is gehouden op 4 februari 2018 in de morgendienst. Het was zondag werelddiaconaat.

zacheus1

Preek met als thema ‘ Kom uit je boom’. Over het bekende verhaal van Zacheus in Lukas 19:1-10. Een verhaal voor alle tijden. We herkennen ons in het kleine mannetje dat verscholen zat in een sycamore. De ‘fiscus zat in de ficus’. De preek werd gehouden op zondag 5 november 2017. Er werd avondmaal gevierd.

Mark 16 LI

Preek met als thema: ‘herkenbare tekenen’. Over het betwiste slotaanhangsel van het Markus-evangelie hst 16:9-20. Wat betekent de verkondiging van het evangelie aan de hele ‘schepping’? En wat betekenen de genoemde vier tekenen in de wereld van vandaag? Gehouden op zondag 14 mei 2017 in de morgendienst. Er was avondmaal. Lees Markus 16

Duif

Preek met als thema ‘de komst van de pleitbezorger’. Over Jezus die zijn leerlingen niet als wezen achterlaat, maar hen belooft dat de pleitbezorger voor hen in de bres springt. Alsof er een soort proces plaatsvindt waarbij de volgelingen van Jezus in het gelijk worden gesteld tegenover de kwade machten in de wereld. Preek gehouden op zondag 8 mei 2016. We deelden de tekenen van Brood en Wijn. Klik op Johannes 14:8-21

Jesus Preaching 1

Preek met als thema ‘een ongemakkelijke preek’. Over Jezus’ intredepreek in zijn vaderstad Nazareth. Die riep verwondering en verzet op. Waarom? Hoe zouden wij reageren? Preek gehouden op zondag 31 januari 2016 in de morgendienst.

Belsassar

Preek met als thema ‘een teken aan de wand’. Over koning Belsassar van Babel, die tijdens een feest opschrok van een vreemde boodschap op het pleisterwerk van zijn paleis. Daniël is de enige die het kan verklaren. Welk teken aan de wand tekent zich op onze muren af? Een preek gehouden op zondag werelddiaconaat op 12 oktober 2015 in de morgendienst. Zie  Daniël 5             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Preek met als thema: ‘God wint – Jezus laat het horen’. Over het sterven van Jezus en de kruiswoorden ‘het is volbracht’. In die paar woorden gaat een wereld vol betekenissen open die tevens iets van het geheim van Jezus’ persoon en werk onthult. Gehouden op Palmzondag 29 maart 2015 in de morgendienst. Johannes 19:28-30

Jericho inname

Preek met als thema: ‘muren vallen’. Voor zondag werelddiaconaat 1 februari 2015. Tevens werd er gedoopt. Het bekende verhaal van de inname van Jericho werd opnieuw bekeken. Gaat het daar om geweld? En: is de Bijbel een gewelddadig boek? Een hoogst actueel thema in een wereld waarin religie nogal eens gebruikt wordt om geweld te rechtvaardigen. Jozua 5 en 6

ikoon modergods teken

Preek met als thema ‘De Verlosser komt’. Een preek op de eerste zondag van Advent. Hoe actueel zijn de woorden van de profeet Jesaja van meer dan 2500 jaar geleden…! Tegenover het brullen en brallen van geweldenaren plaatst hij een kind! En Jesaja blijkt met meer kinderen op de proppen te komen. Deze preek werd gehouden op 30 november 2014 in de morgendienst. Er werd ook gedoopt. Jesaja 8:23-9:6

Dia3

Preek met als thema ‘De Bijen en de Honing’. Een themapreek in een serie preken over de Schepping. Het gaat over de betekenis van Honing in de Bijbel en over het fascinerende leven van honingbijen. Het leven van een bijenvolk is een voorbeeld voor de christelijke gemeente. Tevens zijn er heel veel ‘bijendetails’ die ons iets vertellen over God en over geloven. De preek werd gehouden op 24 augustus 2014 in de morgendienst. Imker Ineke van der Knaap liet gemeenteleden door een bijenkijkkast kijken. Klik op bijen en honing

confessing

Preek met als thema ‘belijden voor vele getuigen’ Over de betekenis van het woord belijden en het doen van belijdenis. We horen de apostel Paulus daarover spreken tot Timotheus met een verwijzing naar de belijdenis van Christus Zelf voor Pontius Pilatus. 1 Timotheus 6:11b-16  Deze preek werd gehouden op   zondag 6 april 2014 in de morgendienst. 14 mensen deden belijdenis waarvan 2 als volwassen gedoopt.    
     

Henoch

Preek met als thema ‘Twee wijzen van leven’. Over Lamech die in zijn eentje met zijn handen sloeg en over Henoch die met God op zijn benen wandelde. En wat is dan wandelen met God? Klik op Genesis 4:17-26 en 5:21-24 Deze preek werd gehouden op zondag 9 februari  2014 in de morgendienst. 

NaamanPreek met als thema ‘opnieuw geboren worden’. Over het bekende verhaal van Naäman, de Syriër. Hij moest een weg omlaag afleggen en zich zeven maal baden in de Jordaan om weer een kleine jongen te worden: 2 Koningen 5:1-19. Eigenlijk leerde hij de ‘ars moriendi’, dat is de kunst van het sterven. Deze preek werd gehouden op zondag 24 november 2013 in de morgendienst. De gestorvenen werden herdacht, want het was ‘eeuwigheidszondag’

godenraad

Preek met als thema: ‘weg met de goden’. Over een wat onbekende en merkwaardige Psalm waarvan de boodschap toch hoogst actueel is. De goden lijken archaïsche gestalten, maar ze zijn dichterbij dan we denken. Ze hebben andere namen. De God van Israël is de gans Andere. Klik op Psalm 82. De preek is gehouden op zondag 18 augustus in de middagdienst

lichaam van christus

Preek met als thema: Vele gaven, één Geest; vele leden, één lichaam. Over het belang van de gemeente die lichaam van Christus is. We zijn meer dan losse individuen en ook meer dan een massa. Maar: lichaam! Dat betekent: geen minderwaardigheid, geen meerderwaardigheid, maar gelijkwaardigheid in verscheidenheid. En: de sterken leren van de zwakken! 1 Korinthe 12:12-27. Deze preek werd gehouden op Pinkstermorgen 23 mei 2013

bartimeusPreek met als thema: ‘De opening van de ogen’ Een preek over de blinde Bartimeus. Je moet je niet ‘verkijken’ op blinden. En: wat is nu echt ‘zien’? Markus 10:46-52. Deze preek werd gehouden op 4 november 2012 in de morgendienst. Er werd ook gedoopt.

Psalm 139Preek met als thema: ‘Zoet en Zout; Overgave en Verzet’. Een preek over een bekende Psalm waarvan het laatste deel vaak wordt weg gelaten. Onterecht. We worden slappe christenen als we alleen gehoor geven aan vers 1-18. Zie  Psalm 139. Gehouden op 1 juli 2012 in de morgendienst.

thomasPreek met als thema: ‘Angst en Twijfel worden overwonnen’ Een preek over hoe herkenbare problemen van moderne mensen -angst en twijfel- ook aanwezig waren bij de leerlingen op de avond van eerste Paasdag. En hoe die overwonnen worden… Johannes 20:19-31. Deze preek werd gehouden op 15 april 2012 in de morgendienst o de eerste zondag van Pasen .

licht voor de wereldPreek met als thema: ‘Ik ben het Licht voor de wereld’. Een preek over één van de ‘Ik ben’ woorden van Jezus. Over welk licht gaat het en of het genoeg is alleen te ‘geloven’ in dat licht… Johannes 8:12-20. Deze preek werd gehouden op zondag 4 maart 2012 in de morgendienst. Het was de derde zondag van de 40-dagentijd

ScheppinglichtPreek met als thema: ‘De schepping van het licht: Het leven heeft zin!’ Een preek over de schepping van het licht en de betekenis ervan. De Bijbel is geen natuurkunde…! Genesis 1:1-5. Deze preek werd gehouden op zondag 1 januari 2012 in de morgendienst. Het was een gemeenschappelijk begin met de Exodusgemeente als begin van het nieuwe jaar 2012

christus pantokratorPreek met als thema: ‘Leven in vier dimensies’ Een preek over de liefde van Christus die alle dimensies van het leven omvat. Klik op Efeze 3:14-21. Deze preek werd gehouden op zondag 18 september 2011 in de morgendienst waarin ook mijn 25 jarig predikantsjubileum een plaats had.

witte kruisigingPreek met als thema: ‘Vergeving schenken’. Een preek over het meest noodzakelijke en meest moeilijke in het leven: vergeving! Hoe maak je dat niet goedkoop? Mattheus 18:21-35. Deze preek werd gehouden op zondag 11 september 2011 in de morgendienst.

hemelvaart01Preek met als thema: ‘Vreugde, zegen, lof’. Een preek bij Hemelvaart waar niet leegte, droefenis en het verweesd zijn de kernwoorden zijn. Maar juist vreugde, zegen en lof! Klik op Lukas 24:46-53. Deze preek werd gehouden op Hemelvaartsdag 2 juni 2011 in de Exoduskerk.

christus en zijn vriendPreek met als thema: ‘Volmaakt zijn’. Het gaat over een passage uit de Bergrede waar volgelingen van Jezus worden opgeroepen om volmaakt te zijn zoals de Hemelse Vader volmaakt is. Wat betekent dat? Een perfectionisme-drang?  Klik op Mattheus 5:38-48. Gehouden op zondag 27 februari 2011 in de morgendienst.

adam en evaPreek met als thema: ‘De mens is niet eenzaam maar tweezaam’. Een preek over de schepping van de mens, mannelijk en vrouwelijk. Over hoe Eva Adam aanvult en of je dan alleen getrouwd moet zijn. Het verhaal van de bouw van Eva uit de rib van Adam als ‘hulp tegenover’ is hoogst actueel!
Klik op Genesis 2:18-25. Gehouden op zondag 30 augustus 2010 in de middagdienst.

paradijs02Preek met als thema: ‘Op zoek naar het paradijs en zijn betekenis’. Over een bijbelgedeelte waar heel wat over gediscussieerd is en waar zelfs kerkscheuringen door ontstonden. Hoe lees je zo’n verhaal over het begin? We volgen een lezing die rijk is aan beeldtaal. Het paradijsverhaal is daardoor ook ons verhaal! Klik op Genesis 2:4b-17. Deze preek werd gehouden op zondag 6 juni 2010 in de middagdienst.

stephanusPreek met als thema: ‘Let op hun einde’. Over Stefanus, de eerste martelaar, die stierf als een volgeling van Jezus. Hij zag de hemel geopend en de mensenzoon ‘staan’. Hij was zelfs in staat een gebed om vergeving te bidden. We overdenken dit bijbelgedeelte in het kader van de zondag van de lijdende kerk. Handelingen 6:8-15 en 7:51-60. Deze preek is gehouden op zondag 30 mei 2010 in de morgendienst

knesset menorah hazon p5200014Preek met als thema: ‘Leven uit de doden!’ Over het wonderlijke visioen dat de profeet Ezechiel had aan de oever van het Kebarkanaal in het land van de Eufraat en de Tigris. In een dal vol doodsbeenderen ontstaat leven. Bij God zijn ongekende mogelijkheden. Een visioen met een boodschap voor vandaag. Klik op Ezechiel 37:1-14 Deze preek is gehouden op zondag 18 april 2010 in de middagdienst

hizkiaPreek met als thema: ‘Wat heb je in huis?’ Over koning Hizkia die dodelijk ziek werd, maar ook wonderbaarlijk genas. Hij was dankbaar! Alleen: is dat altijd zo gebleven? Als een gezantschap uit Babel langs komt laat hij alles zien wat hij in huis heeft. Nu ja, alles? Het belangrijkste houdt hij achter! Klik op 2 Koningen 20. Deze preek is gehouden op zondag 7 februari 2010 in de middagdienst

paulusicoonPreek over “Laat gebeuren wat de Heer wil”. De zendeling Paulus werd geroepen naar Jeruzalem. Maar iedereen werkt en spreekt hem tegen. Wat gaf bij hem de doorslag om te blijven koersen op Jeruzalem? Of: hoe ontdek je wat God wil? Dat is een vraag die elke christen aangaat! Klik op Handelingen 21:1-14 Deze preek is gehouden op 1 november 2009 in de morgendienst. Chrisjan en Marieke Visscher waren in de dienst. Zij werden uitgezonden naar Indonesië voor werk in de zending. Daarbij ondersteunen we hen als gemeente. Ook zij koersen op de wil van God. En wij koersen met hen mee…

simsonPreek over “Simson: een geweldig verhaal”. Het verhaal van Simson spreekt kinderen aan. Ze vinden het een geweldig verhaal. Maar volwassenen hebben er problemen mee. Ze vinden het een ‘gewelddadig’ verhaal, dat vragen oproept. Wat moet je daar nu mee? Toch: wie de boodschap verstaat van een profetisch boek en het ‘zonnekind’ Simson zegt nog steeds: ‘een geweldig verhaal’. Want het gaat over het geheim van je roeping van Godswege! Rechters 16:4-31. Gehouden  op 11 oktober 2009 in de middagdienst

paulus en barnabasPreek over “God is er altijd al geweest”. Paulus en Barnabas zijn op werkbezoek in Lystra. Ze genezen een verlamde en de bevolking raakt ervan buiten zinnen, want waarschijnlijk komt een oud volksverhaal tot leven. Dan klinkt er een nuchtere boodschap… klik op Handelingen 14:8-20. Deze preek is gehouden op 30 augustus 2009 in de middagdienst.

Phemelvaartreek over ‘Het komende herstel’. De discipelen stelden een vraag over het herstel van het koningschap over Israël. Jezus geeft daar een bijzonder antwoord op. Herstel zal er komen, maar … klik op Handelingen 1:1-11. Gehouden op Hemelvaartsdag 21 mei 2009 in een gezamenlijke dienst in de Exoduskerk.

gelekruisigingPreek over ‘God gaat zijn ongekende gang’. In deze preek bespreken we de wonderlijke gang die God gaat door menselijk verzet heen. Dwars door het ‘nee’ van Farao en het ‘ja, zo doen we het’ van Kajafas, volvoert God zijn plannen. Klik op Johannes 11:45-53. Deze preek is gehouden in de middagdienst van 22 maart 2009, de vierde zondag van de 40-dagentijd.

christus pantokratorPreek over ‘Christus Albeheerser’. In deze preek gaan we in op de belijdenis ‘Jezus is Heer over alles’. Maar hoe heerst Hij dan? Klik op Kolossenzen 1:15-23. Deze preek is gehouden in de middagdienst op 8 februari 2009. Er waren ook twee ikonen te zien van Christus Pantokrator

klaagmuurPreek over ‘Op je post blijven’. In deze preek gaan we in op de verleiding om te vluchten in een tijd waarin zoveel onzeker is en de bodem onder je weg zakt. Maar het is vluchten, vechten, of … vertrouwen! Klik op Psalm 11.

Gehouden in de oudejaarsavonddienst van 2008. We sloten dat jaar af met de Exoduskerk

babelPreek over ‘De grenzeloosheid ten top’. In deze preek gaan we in op de achtergronden van crises en cultuurverval aan de hand van het verhaal van de toren van Babel. Grenzeloosheid zou wel eens één van de oorzaken kunnen zijn. Dat werpt ook licht op de huidige kredietcrisis //economische crisis. Klik op Genesis 11. Gehouden in een middagdienst.

david en goliathPreek met als thema ‘Eén kiezelsteentje is al genoeg!’ Over het verhaal van David en Goliath. Alleen met de naam van God is het geweld te keren. En met niets anders. Zondag 5 oktober 2008. Klik op 1 Samuel 17. De preek is gehouden op Israëlzondag en mensen uit onze partnergemeente van Thalheim waren onze gasten.

leven stenenPreek over ‘De levende stenen’ die samen een geestelijk huis vormen. Over een gemeente waar iedereen zijn/haar steentje bijdraagt en waar het vooral priesterlijk toegaat. Steengoed is zo’n kerk! Zondag 28 september 2008. Klik op 1 Petrus 2:4-10. De preek werd gehouden in de startdienst op de gemeentezondag met als thema; ‘kijk de kerk!’.

dwaasPreek over ‘De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God’. Een actueel thema in een tijd waarin veel wordt betwijfeld en het atheïsme soms openlijk wordt uitgesproken, tot in de kerk toe… Maar wat wordt er bedoeld in Psalm 14 (en 53!) met: ‘er is geen God’? Gehouden op 31 augustus 2008 in de middagdienst.  Klik op Psalm 14

resurrectionPreek over ‘Christus in het dodenrijk’, of de betekenis van ‘Jezus’ nederdaling ter helle’. Een mysterieuze tekst uit 1 Petrus 3 (later uitgewerkt in het apocriefe evangelie van Nicodemus) is vaak verbeeld op oude iconen. De Opgestane Christus breekt de deuren van de ‘hel’ open en vat mensen als Adam en Eva bij de hand. Wat betekent dat? En wat zegt de tekst? Deze preek is gehouden in een middagdienst waarbij ook drie iconen het thema aanschouwelijk maakten. Zondag  24 mei 2008. Klik op 1 Petrus 3:18-22

laatsteavondmaalPreek over ‘Het huis van de Vader met de vele kamers’. Daarover sprak Jezus tijdens zijn afscheidsgesprek met zijn leerlingen. Wat bedoelde Hij daarmee? Sprak Hij over de hemel of over …? Gehouden op zondag 20 april 2008 (doopdienst). Klik op Johannes 14:1-14

nehemiaDrie preken over Nehemia

Onderstaande preken werden gehouden in de 40 dagentijd op zondag 10 en 17 februari en 2 maart 2008. Ze hadden als thema respectievelijk: (1)opstaan uit verdriet, (2)opstaan om te bouwen en (3)opstaan tegen onrecht. Het is leerzaam om te zien hoe Nehemia zijn roeping krijgt om de verwoeste stad Jeruzalem te herbouwen. En ook hoe hij dan te werk gaat. Daarin is hij een beetje een afbeelding van de lijdende dienaar Jezus, maar tevens ons ten voorbeeld.

10 februari, Nehemia 1
17 februari, Nehemia 2
2 maart, Nehemia 5

aardePreek over ‘Milieucrisis, klimaatsverandering en geloof’. Deze preek heeft als thema ‘een ongemakkelijke waarheid’ en verwijst naar de film van Al Gore; ‘an unconvenient truth’. Het gaat over het verband tussen milieubeheer en geloof en werd gehouden in de middagdienst van 10 februari 2008, klik op Hosea 2:18-25 en 4:1-3

troostinwanhoopPreek met als thema ‘Een schrale troost?’ Deze preek werd gehouden op de ‘zondag van de onnozele kinderen’, de zondag na kerst. Daarin lazen we het gruwelijke verhaal van de kindermoord in Bethlehem. Onnozele (=onschuldige) kinderen vonden daar de dood. Wat is echte troost? Gehouden op 30 december 2007 in de morgendienst. Klik op Mattheus 2:13-18

vrede-bPreek met als thema ‘Een visioen van vrede’. Deze preek werd gehouden in de morgendienst van de tweede advent. Is er een weg naar het vredesvisioen waarin zwaarden tot ploegijzers worden omgesmeed? Een visioen dat zaad aanreikt voor een toekomst die als een vrucht kan groeien. Gehouden in de morgendienst van zondag 9 december 2007. Klik op Jesaja 2:1-5

7 enegelen jpgPreek over ‘De 144.000 en de grote menigte’ Deze preek werd gehouden in de morgendienst. Er was de gedachtenis van gestorvenen. Vanuit het ’troostboek’ ‘De Openbaring aan Johannes’ luisterden we naar de bemoediging van de 144.00 verzegelden uit Israel en de onafzienbare menigte (uit de volken) die niet te tellen is. Gehouden op 25 november 2007. Klik op  Openbaring 7

oudPreek met als thema ‘Oud, grijs en God’. Deze preek werd gehouden in de middagdienst. Het thema was ‘ouderdom, vergankelijkheid, eeuwigheid’. Het gaat over wat de ouder wordende mens allemaal meemaakt, maar ook hoe God daarin betrokken is. Gehouden op 28 oktober 2007. Klik op Prediker 11:7-12:7

tlmarch2002-5Preek over ‘De twee olijfbomen’ met als tekst Romeinen 11, gehouden op Israëlzondag. Er stond een olijfboompje in de kerk aan de hand waarvan we uitlegden wat de apostel bedoelde met zijn beeldspraak van de edele en de wilde olijf. Gehouden op 7 oktober 2007. Klik op Romeinen 11:15-36

muzieknoot

Preek over ‘Alles wat adem heeft’ – Psalm 150′. Deze preek werd gehouden in de startdienst die als thema had: ‘er zit muziek in de kerk’. De cantorij werkte mee en er was solozang. Psam 150 is een adembenemende Psalm. Gehouden op 30 september 2007. Klik op Psalm 150

zegen01Preek over ‘Handen vol zegen’ of ‘De Aäronitische zegen’. Een preek gehouden bij het afscheid en de bevestiging van ambtsdragers. Over de zin van de zegen waarvan de woorden al een zegen op zich zijn. Gehouden op 16 september 2007. Klik op Numeri 6:22-27

pinksterenPreek over ‘Alles en allen vervuld’ – Pinksterpreek gehouden in Thalheim (Duitsland). Deze preek heb ik gehouden op 1e Pinksterdag 2007 in de Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde van Thalheim. Het gaat over de betekenis van het woord ‘alle’. Pfarrer Thomas Mallschützke was liturg en ik hield de preek. Er werd gedoopt en er zong een koor. Gerwin Krijgsman bracht een groet over namens de Nederlanders. Het was in het kader van een vierdaags bezoek met 16 mensen uit onze gemeente. Deze kerkgemeenschap in Thalheim is sinds 1984 onze Duitse partnergemeente. De preek is zowel in het Duits als in het Nederlands te lezen. Gehouden op 27 mei 2007, (Pinksterzondag). Klik op Handelingen 2:1-18.

jeremiaPrekenserie over de profeet Jeremia in de 40-dagentijd (2006) 52 hoofdstukken telt dit bijbelboek. Je zou er dus 52 zondagen over kunnen preken. Maar dat wordt dan wel zwaar. Want Jeremia’s rede is zwaar! Wij vonden vijf keer al genoeg…

Jeremia 32:1-15 “Jeremia, profeet van de hoop!” Een preek gehouden op 2 april waarin Jeremia een akker koopt van zijn neef Chanamel waarmee hij een teken van hoop stelt voor de toekomst. Preek gehouden op de vijfde zondag van de 40-dagentijd.

Jeremia 29:1-14 “Werken in en bidden voor Babel” Een preek gehouden op 26 maart waarin Jeremia een brief schrijft aan de ballingen in Babel en hen een hart onder de riem steekt door op te roepen zich noch te assimileren, noch te isoleren, maar te bidden voor Babel en zich in te zetten voor haar bloei! Preek gehouden op de vierde zondag van de 40-dagentijd.

Jeremia 26:1-19 “Tempelpreek van Jeremia en de gevolgen” Een preek gehouden op 19 maart waarin Jeremia op het tempelplein de te vanzelfsprekende zekerheden ter discussie stelt: God is met ons en wij met Hem. Betert uw leven anders wordt het een puinhoop. Preek gehouden op de derde zondag van de 40-dagentijd.

Jeremia 18:1-12 “Jeremia en de Pottenbakker” Een preek gehouden op 12 maart waarin God wordt voorgesteld als een pottenbakker. De mens, een volk, moet zich wel door Hem willen laten vormen.Gehouden op de tweede zondag van de 40-dagentijd. We vierden avondmaal.

Jeremia 1:1-19 “Geroepen worden en profeteren als Jeremia”. Een preek gehouden op 5 maart. Jeremia leefde in een roerige tijd waarin hij Gods Woord moest spreken. Dat was één tegenover allen. Hij was een eenzame en lijdende profeet. Maar heeft hij ons niets te zeggen? Een preek gehouden op de eerste zondag van de 40-dagentijd.

7 gemeenten

Prekenserie over de 7 gemeenten uit Openbaringen 2 en 3

Hieronder vindt u een zevental preken over de brieven aan de zeven gemeenten uit Openbaring 2 en 3. Ze zijn geïnspireerd door een gemeentereis naar West-Turkije, het voormalige Klein-Azië.
Wie de brieven aan de 7 gemeenten leest doet een viertal ontdekkingen:

Ten eerste: bijna niets uit die brieven -en ook uit het hele Nieuwe Testament- is uit de lucht komen vallen. Maar alles heeft een achtergrond in het Oude Testament. Zeker het laatste bijbelboek, de Openbaring aan Johannes, is een aaneenrijging van citaten uit de Bijbel van Israël, het Oude Testament. Dat betekent: wie het evangelie wil verstaan heeft uitleg nodig! Er zit dus iets waars in de uitspraak: wie niet studeert is niet bekeerd!

Ten tweede: de brieven spreken allemaal verstaanbare taal voor mensen aan wie de brieven gericht werden. Sterker: men werd bij het lezen van die brieven om de oren geslagen met beelden uit de eigen omgeving. Laodicea is daar het mooie voorbeeld van. De gemeente wier stad bekend stond om het lauwe vijverwater wordt lauwheid verweten. En hoewel daar het bankwezen floreerde, de zwarte wol werd verhandeld en een medische oogkliniek in aanzien was, krijgt de gemeente daar te horen dat ze arm is en naakt en blind. Blijkbaar gaat het erom dat de woorden van de bijbel zo worden gepresenteerd dat mensen het kunnen ‘meemaken’. Dat ze zeggen: ‘het gaat hier over mij!’

Ten derde: de zeven gemeenten aan wie de brieven gericht zijn, lagen op een oude postroute. De route van de postdistricten (en elk district was ook een kopieercentrum!) liep van Efeze naar Laodicea, plaatsen die in een soort vleugel of boemerang lagen. Die postroute werd dus gebruikt en uitgebuit! De vraag die je hierbij kunt stellen is of we vandaag als kerk de ‘moderne’ postroutes genoeg uitbuiten om het evangelie aan de man/vrouw te brengen.

Ten vierde: opvallend is ook de compositie waarin de brieven zijn vervat! Daar is zorg aan besteed! Het zijn er zeven, het kerngetal van het boek Openbaring. Het oordeel over de gemeenten valt positief en negatief uit. En dan wel: om en om. Bij de eerste drie gemeenten is dat voor Efeze negatief, voor Smyrna positief en voor Pergamum weer negatief. Voor de laatste drie is dat voor Sardes negatief, voor Filadelfia positief en voor Laodicea negatief. Alleen de middelste, (de langste brief!) aan Thyatyra, krijgt een gemengd positieve en negatieve beoordeling.
Vanaf die brief worden appèl en belofte dan ook omgedraaid. Hoorden we aan het eind van de eerste drie brieven eerst het appèl ‘wie een oor heeft, die hore’ en daarna de belofte ‘wie overwint’, bij de laatste vier is het omgekeerd. De roep tot ommekeer wordt steeds sterker. Een zorgvuldige en stijlvolle vorm. De stijl is als de eis die aan de offers in het Oude Testament werd gesteld: ‘gaaf’, niets op aan te merken

Wie meer wil weten over stijl en compositie, download dan ook de inleiding op de 7 gemeenten. Als u klikt op onderstaande regel kunt u de inleiding of de desbetreffende preek op uw scherm krijgen.

InleidingEfezeSmyrnaPergamumTyatiraSardesFiladelfiaLaodicea

elisa job david abigail  chagall1

De zeven gemeenten in Klein Azië, een oude postroute

Serie van 4 preken over ongewone tekstgedeelten uit het Oude Testament

Het zijn vier wat wonderlijke, niet gangbare en soms wat moeilijke verhalen die hier worden behandeld. De lezingen zijn genomen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (in de preek wordt echter soms geciteerd uit het NBG)

De 1e preek heeft als titel De grote uitzondering – 2 Koningen 6:8-23 en gaat over Elisa en zijn knecht. Wat er gezien wordt als je ogen geopend worden en hoe je een vijand overwint. De preek is geschreven voor en rond een vredeszondag.

De 2e preek heeft als titel Jeruzalem: Godstad, wereldstad, vreugdestad – Psalm 87. Deze preek gaat in op de betekenis van Jeruzalem voor het christelijk geloof en hoe deze stad model staat voor al onze steden. Hoogst actueel!         

De 3e preek gaat over God, lot, toeval, of leiding – Genesis 50:15-21. We horen hoe Jozef terugblikt op zijn leven en op het kwaad dat de broers hem aandeden. Maar ook het belijden dat God alles ten goede denkt. Geschreven voor een themadienst.

De 4e preek over gaat over Twee geheime wapens – Exodus 17:8-16. Deze gaat over de stijd van Israel (God) tegen Amalek te Refidim. Mozes heft daar biddend zijn staf op ondersteund door Aäron en Chur. Geschreven voor een gewone morgendienst rond de gebeurtenis van 9/11

opstanding 01

Twee themapreken over ‘Het eeuwige leven’. Op 27 november en 4 december 2005 heb ik in de middagdiensten twee preken gehouden over “de christelijke hoop”. De eerste ging over ‘eeuwig leven'(leven na de dood en voleinding) en de tweede over ‘eeuwig oordeel'(eeuwige straf en de hel). Het is stamelen en stotteren… 
Eeuwig leven 1 (hemel en voleinding)Eeuwig leven 2 (hel en eeuwig oordeel)

zodiacThemapreek ‘Staat ons lot in de sterren?’ (over de (on)zin van horoscopen).
De astroloog met zijn horoscoop zegt: het sterrenbeeld waaronder iemand geboren is, is bepalend voor, zo niet van invloed op iemands levensloop. Is dat waar? En: helpt dat je verder? Met het zwakker worden van het christendom zien we dat allerlei andere spirituele leiders zich aanbieden: kaartleggers, bolkijkers, helderzienden, channelers en astrologen. Wat zegt de bijbel hierover? Preek gehouden op zondag 5 februari 2006. Deuteronomium 4:19-20 en 18:9-18 en Kollosenzen 1:15-20 Staat ons lot in de sterren?

ziekenzalvingThemapreek over ‘De kerk als helende gemeenschap’. Themapreek over de ziekenzalving in Jakobus 5. Deze preek heb ik gehouden op zondag 30 mei 2004 in de middagdienst. De dienst was bedoeld om aandacht te besteden aan een pastorale praktijk, die lange tijd vergeten was, maar nu opnieuw weer in de belangstelling staat. Het PKN Nieuwe Dienstboek deel II besteedt er dan ook aandacht aan. Klik op Ziekenzalving: Een vergeten opdracht?

aslan 1 aslan 2Het evangelie volgens Narnia. Twee preken met de sprookjes van Narnia als achtergrond. Gelezen werd Psalm 98 en Johannes 2:1-11. Gehouden op zondag 15 januari 2006 in de Emmaüskerk geïnspireerd door het sprookje ‘het betoverde land achter de kleerkast (the lion, the witch and the wardrobe)’, één van de zeven sprookjes van Clive Staple (Jack) Lewis. De verfilming ervan onder de titel ‘The chronicles of Narnia’ was in december 2005 in première gegaan. Johannes 2:1-11, De bruiloft te Kana – Narnia  Psalm 98 (wonderen) – Narnia

emmausPreek over ‘Jezus: Pastor, Leraar en Gastheer’. Preek bij de naamgeving van het kerkgebouw over de Emmaüsgangers (Lucas 24:13-35). In dit bijbelgedeelte komt mooi naar voren hoe Jezus in de verschillende fases van het gesprek steeds een andere rol vervult. Die rol vervult Hij ook vandaag in de gemeente. Gehouden op zondag 10 april 2005.
De naam Emmaüskerk is vanaf 1 januari 2005 de nieuwe naam van ons kerkgebouw. Als gemeente behoren we tot de Protestantse Kerk in Nederland. Deze naam staat vanaf 24 april 2005 ook te lezen op ons kerkgebouw.

images0Preek over ‘Assertief geloven’ Een preek waarin we zien hoe een vrouw van heidense komaf (uit Tyrus) het ‘nee’ van Jezus pareert omdat zij een ‘ja’ vermoedt onder zijn ‘nee’. Gehouden in morgendienst van 13 augustus 2006. Klik op “De Syro-Fenicische vrouw”

leren leven van de verwondering 1Preek over ‘Leren leven van de verwondering’. De profeet Elia verrichte eens een bijzonder wonder op bezoek bij een weduwe. Het wonder van de kruiken met olie en het wonder van het brood blijken een boodschap voor vandaag te hebben. Deze preek is gehouden op 1 oktober 2006 in de dienst op de gemeentezondag. 2 Koningen 4:1-7 en 38-44. Klik op “Leren leven van de verwondering”

maria magdalenaPreek over ‘De hof van lof’. Een preek gehouden op 1e paasdag, 16 april 2006 waar Maria Magdalena door het horen noemen van haar naam a.h.w. uit haar doodsslaap wordt gewekt en zo tot bruid wordt geworven… God roept ons bij name. Hooglied 3:1-5 en Johannes 20:1-18. Klik op  “De hof van lof”

mozesPreek over ‘Leven en sterven als Mozes’. Mozes sterft en wordt door God begraven. Hij was een groot man. Maar wat maakte hem zo groot? Een preek gehouden op zondag 26 februari 2006. Deuteronomium 34:1-12. Klik op  “Leven en sterven als Mozes”

Lijst van preken gesorteerd op bijbelboek (PDF-bestanden).

Genesis 1:1-5
Genesis 2:4b-17
Genesis 2:18-25
Genesis4:17-26en5:24-26                                                                                                   
Genesis 11
Genesis 16 en 21
Genesis 40
Exodus 16
Exodus 17:8-16
Numeri 6:22-27
Deuteronomium 34
Jozua 5 en 6
Rechters 16:4-31
Ruth 3
1 Samuel 3
1 Samuel 17
2 Koningen: 2:1-18
2 Koningen 4:1-7
2Koningen5:1-19                                                                                                                            

2 Koningen 6:8-23
2 Koningen 20
Nehemia 1
Nehemia 2
Nehemia 5
Psalm 8
Psalm 11
Psalm 14
Psalm 25
Psalm 82
Psalm 87
Psalm 98
Psalm 126                          
Psalm 139 
Psalm 150
Prediker 11:7-12:7
Jesaja 2:1-5
Jesaja 8:23-9:6
Jeremia 1:1-19
Jeremia 18:1-12
Jeremia 26:1-19
Jeremia 29:1-14
Jeremia 32:1-15
Ezechiel 37:1-14
Daniël 5
Hosea 2:18-25 en 4:1-3
Zacharia 4
Jona 4:1-11
Mattheus 2:13-18
Mattheus 5:38-48
Mattheus 18:21-35
Mattheus 28:1-10
Markus 1:9-15
Markus 1:29-34
Markus 2:1-12
Markus9:2-13                                                                                                                                                        
Markus 10:46-52

Markus 16:9-20
Lukas 1:5-25
Lucas 19:1-10
Lukas 19:28-44
Lukas 24:13-35
Lukas 24:46-53
Johannes 2:1-11
Johannes 8:12-20
Johannes 11:45-53
Johannes 14:1-14
Johannes 14:8-21
Johannes 18:1-11
Johannes 19:28-30
Johannes 21:1-14
Handelingen 1:1-11
Handelinegen 1:1-14
Handelingen 2 Superspreadevent
Handelingen 2:1-18 (in het Duits en in het Nederlands)
Handelingen 6:8-15 en 7:51-60
Handelingen 14:8-20
Handelingen 21:1-14
Handelingen28
Romeinen 11:15-36
1 Korinthe 12:12-27

Efeze 3:14-21
Kolossenzen 1:1-14
Kolossenzen 1:15-23
Kolossenzen 3:18 ev
1 Timotheus 6:11b-16
Hebreeen 12-01-03
Jakobus 5:14-18
1 Petrus 2:4-10
1 Petrus 3:18-22
Openbaring 2:1-7
Openbaring 2:8-11
Openbaring 2:12-17
Openbaring 2:18-29
Openbaring 3:1-16
Openbaring 3:7-13
Openbaring 3:14-21
Openbaring 7